Chúng tôi là những người nữ của niềm tin sống tinh thần chiêm niệm và hoạt động.
Là những người được dẫn dắt bởi tình yêu cho Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và Giáo Hội.
Là những người sống trong các cộng đoàn quốc tế đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa thế hệ.
Với ước mong « Nước cha Trị Đến »
  • Trong chúng tôi
  • Giữa chúng tôi
  • Và chung quanh chúng tôi
Sống cởi mở với thế giới hôm nay cùng với niềm đam mê truyền giáo mãnh liệt.
Kết hợp làm việc với các Hội dòng Gia đình Mẹ Lên Trời, đặc biệt là với Anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời là Dòng có cùng Đấng Sáng Lập : cha Emmanuel d’Alzon.
Trung thành với tình thần của Đấng Sáng lập, mục đích sứ mệnh truyền giáo của Hội dòng chúng tôi là sống theo tinh thần
  • « Người con của Giáo Hội »
  • « Người thợ của tinh thần đại kết »

Từ Khóa: Nữ tu tận hiến Đức Mẹ Lên Trời, Nữ tu tận hiến Mẹ Lên Trời, nu tu tan hien http://http://www.tanhienducmelentroi.org/

Trả lời