Bài 21:
Hiệp Nhất, đặc tính chính yếu của Nước Trời

Bài 22:
Tình yêu của Chúa không bao giờ tàn phai

Bài 23:
Bạn có biết là bạn cần đến lòng thương xót của Chúa không ?

Bài 24:
Câu chuyện “Người con hoang đàng”

Bài 25:
Xin dạy con hai tiếng “Xin vâng”

Bài 26:
Không có ai tin Đấng mà họ không được nghe,
làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng ?

Bài 27:
Tin hay không tin ?

Bài 28:
Thiên Chúa mặc khải cho những ai lắng nghe và tin theo Ngài

Bài 29:
Xin cho con thấy dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi anh em con.

Bài 30:
Thật khó cho người đương thời với Đức Giê-su chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa.

 

(nguồn vietcatholic.net và youtube.com)

One Response to 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay – 3

Trả lời