Làm sao để trở thành Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời ?

Chứa các bài viết liên quan đến thắc mắc về ơn gọi.

Tiến trình đời sống tu trì.

Thỉnh sinh. Thỉnh sinh là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo. Các thỉnh sinh sống trong cộng đoàn và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm, tùy thuộc vào… Continue reading